Obchodné podmienky

Zásady ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá pri jej zabezpečovaní sa riadime  najmä nasledovnými princípmi:

 • Osobné údaje našich užívateľov možno spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a vo vzťahu k Dotknutým osobám takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu ich základných práv v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “Zákon č. 18/2018 Z. z.“), Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (ďalej aj ako “Nariadenie GDPR“) a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie.[vychádzajúc z § 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. a) Nariadenia GDPR] 
 • Osobné údaje našich užívateľov sa môžu získavať len na konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné vykonať len na účely archivácie, na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, ktorými je Slovenská republika viazaná a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutých osoby podľa týchto predpisov. [vychádzajúc z § 7 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. [vychádzajúc z § 8 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. c) Nariadenia GDPR]
 • Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. [vychádzajúc z § 9 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. d) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa týchto predpisov. [vychádzajúc z § 10 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. e) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. [vychádzajúc z § 11 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR]
 • Naša spoločnosť si je vedomá svojej zodpovednosti za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami a za dodržiavanie povinnosti tento súlad vedieť na požiadanie príslušných správnych orgánov preukázať. [vychádzajúc z § 12 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 2.  Nariadenia GDPR]
 • Pri spracúvaní osobných údajov našich užívateľov musia byť bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko rešpektované ich základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. [vychádzajúc z Recitálu č. 1 Nariadenia GDPR] 
 • Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. [vychádzajúc z Recitálu č. 4 Nariadenia GDPR] 
 • Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. [vychádzajúc z Recitálu č. 22 Nariadenia GDPR] 
 • Osobné údaje sa majú spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení. [vychádzajúc z Recitálu č. 39 Nariadenia GDPR] 
 • Aby bolo spracúvanie zákonné, osobné údaje by sa mali spracúvať na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom legitímnom základe, ktorý je stanovený v právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. [vychádzajúc z Recitálu č. 40 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za zákonné, ak je potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitom záujme inej fyzickej osoby by sa malo uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom právnom základe. [vychádzajúc z Recitálu č. 46 Nariadenia GDPR] 
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. [vychádzajúc z Recitálu č. 47 Nariadenia GDPR] 
 • Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov. Tým nie sú dotknuté všeobecné zásady prenosu osobných údajov v rámci skupiny podnikov podniku nachádzajúcemu sa v tretej krajine. [vychádzajúc z Recitálu č. 48 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. [vychádzajúc z Recitálu č. 50 Nariadenia GDPR] 
 • Ak dotknutá osoba udelila súhlas alebo sa spracúvanie zakladá na práve Únie alebo práve členského štátu, ktoré predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti, najmä na ochranu dôležitých verejných záujmov, mal by mať prevádzkovateľ možnosť osobné údaje ďalej spracúvať bez ohľadu na zlučiteľnosť účelov. [vychádzajúc z Recitálu č. 51 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. [vychádzajúc z Recitálu č. 51 Nariadenia GDPR] 
 • Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré si zasluhujú vyššiu ochranu, by sa mali spracúvať len na zdravotné účely, ak je to potrebné na dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických osôb a spoločnosti ako celku. [vychádzajúc z Recitálu č. 53 Nariadenia GDPR] 
 • Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie určené verejnosti alebo dotknutej osobe boli stručné, ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho, a navyše ak je to vhodné, ľahko zrakovo vnímateľné. Takéto informácie by sa mohli poskytnúť v elektronickej podobe, napríklad pri oslovení verejnosti prostredníctvom webového sídla. [vychádzajúc z Recitálu č. 58 Nariadenia GDPR] 
 • Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Dotknutá osoba by okrem toho mala byť informovaná o existencii profilovania a následkoch takéhoto profilovania. [vychádzajúc z Recitálu č. 60 Nariadenia GDPR]
 • Nie je však potrebné povinnosť poskytovať informácie súvisiace so spracovaním dotknutej osobe, ak takéto informácie už má, ak zaznamenanie alebo poskytnutie osobných údajov je výslovne stanovené zákonom, alebo ak sa poskytnutie informácií dotknutej osobe ukáže ako nemožné alebo by si vyžiadalo vynaloženie neprimeraného úsilia. [vychádzajúc z Recitálu č. 62 Nariadenia GDPR] 
 • Prevádzkovateľ by mal použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a online identifikátormi. [vychádzajúc z Recitálu č. 64 Nariadenia GDPR] 
 • Dotknutá osoba by mala mať právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a „právo na zabudnutie“, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo právne predpisy Európskej únie vzťahujúce sa na prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade s týmto nariadením z iných dôvodov. Ďalšie uchovávanie osobných údajov by však malo byť zákonné v prípadoch, keď je potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na informácie, na plnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na  účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. [vychádzajúc z Recitálu č. 65 Nariadenia GDPR] 
 • Pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody dotknutých osôb by sa mala stanoviť v závislosti od povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania. Riziko by sa malo posudzovať na základe objektívneho posúdenia, ktorým sa určí, či spracovateľské operácie obsahujú riziko alebo vysoké riziko. [vychádzajúc z Recitálu č. 76 Nariadenia GDPR]

 

Spoločnosť Gemma Slovakia s.r.o.  ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Byť prevádzkovateľom znamená, že dodržiavame zásady spracúvania osobných údajov a zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi výhrade v súlade s platnou legislatívou, rozhodujeme o účele a prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov a zaisťujeme dôsledné zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Keď hľadáte zamestnanie alebo reagujete na konkrétnu ponuku,  vyplníte registračný formulár alebo nám poskytnete Váš životopis, alebo dopyt po pracovnej pozícií inými spôsobmi (elektronicky, listinným spôsobom, alebo telefonicky a pod.), poskytujete nám Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci celého procesu poskytovaní našich služieb.

Spracujeme  nasledovné osobné údaje alebo kategórie osobných údajov. To neznamená, že by sme spracúvali všetky nižšie uvedené údaje u každého uchádzača. Upozorňujeme, že dole uvedené príklady nemusia byť koncové . Nedokážeme totiž plne vymenovať osobné údaje, ktoré nám uchádzači odovzdajú vo svojich životopisoch a ďalších súvisiacich dokumentoch.

 • meno a priezvisko
 • titul, vzdelanie
 • trvalé bydlisko, kontaktná adresa
 • štátna príslušnosť
 • dátum a miesto narodenia, rodné číslo
 • materský jazyk
 • telefónne číslo, emailová adresa
 • očakávaná odmena / mzda
 • vodičský preukaz
 • informácie uvedené vo Vašom životopise, vo Vašom profile na našich webových stránkach, v prílohách k Vašej odpovedi na inzerát, vo Vašom dopytu o zamestnanie
 • pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom alebo súčasnom zamestnaní
 • informácie o evidencií na úrade práce
 • fotografie (pokiaľ nám ich poskytujete ako prílohu k Vášmu životopisu)
 • link k Vášmu profilu na sociálnej sieti a jeho obsahu
 • informácie o nástupe do zamestnania, výške mzdy, ukončenie pracovného pomeru
 • jazykové znalosti, odborné znalosti a profesijné kvalifikácie
 • posúdenie osobnostných predpokladov
 • informácie o zdravotnom stave

Vaše osobné údaje spracúvame len zo zákonných dôvodov. Pokiaľ nie je uvedené inak, spracúvame osobné údaje uchádzačov na základe ich súhlasu prípadne v súvislosti s plnením zmluvy. Pokiaľ si ponecháme Vaše osobné údaje napríklad z dôvodu prípadného právneho sporu, je takéto spracúvanie založené na základe nášho oprávneného záujmu. Taktiež prípadné odovzdanie osobných údajov uchádzačov našim zmluvným partnerom, ktorí nám pomáhajú zaistiť aktivity v rámci úspešného naplnenia zmluvných podmienok.

Osobné údaje spracúvame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania.

Doba, po ktorú budeme Vaše osobné údaje spracovávať a uchovávať bude priamo závisieť od rozsahu našich služieb, ktoré budete využívať. V zásade však možno povedať, že Vaše osobné údaje budeme v nevyhnutnom rozsahu uchovávať najmenej po dobu, kým budete preukázateľne prejavovať záujem o naše služby, pretrvávanie občianskoprávnych, obchodnoprávnych alebo pracovnoprávnych vzťahov s našou spoločnosťou a kým neuplynú všetky zákonné správne napr. povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu o svojich a zamestnancoch po zákonom predpísanú dobu vo vzťahu k zdravotnému alebo sociálnemu poisteniu, občianskoprávne, obchodnoprávne alebo pracovnoprávne lehoty (napr. premlčanie nárokov) vyplývajúce z úkonov, ktoré ste vo vzťahu k našej spoločnosti vykonali alebo ktoré vykonala naša spoločnosť vo vzťahu k Vám.

Vzhľadom k tomu, že Vaše osobné údaje spracúvame najmä za účelom sprostredkovania zamestnania a súvisiacich služieb, odovzdávame ich k spracúvaniu zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov na voľné pozície. Ostatné údaje spracúvame podľa týchto informácií, môžu byť ďalej sprístupnené oprávneným štátnym orgánom, inštitúciám alebo iným subjektom, pokiaľ budú pre to splnené podmienky uvedené v právnych predpisoch. Ak je to potrebné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, potrebné na splnenie právnych povinností alebo našich povinností zo zmluvy, ak je to potrebné k ochrane našich oprávnených záujmov alebo to vyplýva z Vášho súhlasu, môžeme odovzdať Vaše osobné údaje externým dodávateľom, ktorí nás podporujú v náborovom procese. Vo všetkých prípadoch budeme vynakladať maximálnu snahu aby sme zabezpečili, že u týchto tretích osôb je zavedené vhodné zabezpečenie, ktoré zaisťuje adekvátnu úroveň ochrany Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať informácie a prístup k svojim osobným údajom. Rovnako máte právo nás požiadať, aby sme opravili, či vymazali Vaše osobné údaje alebo obmedzili ich spracúvanie. Môžete taktiež vzniesť námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o prenositeľnosť údajov. Ak spracúvame Vaše osobné údaje založené na Vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať kontaktovaní na info@agentura-grant.sk . Upozorňujeme však, že nemusíme byť vždy povinní vyhovieť Vašej požiadavke na výmaz, obmedzenie, námietke alebo prenositeľnosti údajov. Prípad od prípadu sa bude vykonávať posúdenie našich právnych povinností a výnimiek z týchto práv. Máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. V takom prípade pozastavíme spracúvanie údajov a starostlivo vykonáme porovnávací test Vašich záujmov, práv a slobôd s vlastnými oprávnenými záujmami. V závislosti od výsledku testu, rozhodneme, či prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje. V každom prípade Vás budeme informovať o vybavení Vašej námietky. Máte právo sa taktiež obrátiť so svojou žiadosťou, sťažnosťou alebo iným podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Súhlas

Dotknutá osoba týmto v zmysle Článku 4. bod 11. a Článku 6., bod 1. písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ako aj v zmysle § 5 písmeno a) a § 13 ods. 1. písmeno a) Zákona slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) vyhlasuje, že udeľuje:

 • slobodne,
 • vážne,
 • určite,
 • zrozumiteľne,
 • oboznámiac sa so Zásadami ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov vyhotovených a vydaných Prevádzkovateľom
 • uvedomujúc si všetky právne následky svojho konania,

s ú h l a s

Spoločnosti Gemma Slovakia s.r.o. Priečna 416/66 Spišský Štiavnik 059 14

s o    s p  r a  c o v á  v a n í m    j e j    o s o  b n ý c h    ú d a j o v 

Referencie od našich opatrovateliek

Beata Zaťková

Ja som pracovala v agentúre Grant ešte keď ju viedli bratia Richard a Jaroslav. Môžem len a len odporúčať. Vždy v aute bolo veselo, či sme išli do práce alebo z práce, šofér  nám vychádzal v ústrety, či sme chceli krátke prestávky alebo dlhšie kde sme stihli aj kávu vypiť. S kolegynkami som stále v kontakte aj keď  to niektorým zdravotný stav už nedovoľuje sa vrátiť do práce, a to že niekto natrafí na nepríjemnú rodinu,,tak za to neodcudzujte agentúru,,,,za prácou do zahraničia chodím pekných pár rokov tak viem o čom píšem,,Všetkým Vám prajem veľa úspechov v práci, hlavne pevné nervy a prácu robenú zo srdca,,lebo možno aj my raz budeme potrebovať opateru robenú zo srdca, chcieť počúvať pekné slová,citiť pohladenia. 🙂 a viem že keď budem potrebovať prácu tak agentúra Grant sa mi neobráti chrbtom, 🙂

Vlasta Volentierová

Pracujem pre agentúru Grant z Popradu už dva roky. Som s ňou veľmi spokojná. Ľudia v agentúra sú veľmi ústretoví. Agentúra nám sprostredkuje odvoz zo Slovenska až pred domy rodín v ktorých pracujeme a samozrejme aj späť. Cestujeme pohodlne v deväť miestnych autách. Šoféri sú veľmi spoľahliví, šikovní a dochvíľni. Čo sa týka samotnej práce, agentúra ponúkne opatrovateľke rodinu, opis pacienta a jeho zdravotného stavu. Všetko čo je potrebné v rodine robiť si každá opatrovateľka dohodne s rodinou v ktorej jej zamestnaná.  V prípade úmrtia pacienta alebo nespokojnosti z niektorej strany, agentúra poskytne opatrovateľke druhú rodinu v priebehu niekoľkých dní. V rodinách sme legálne zamestnané na pracovnú zmluvu, tak že nemáme žiadne ďalšie výdavky s odvodmi, zdravotným poistením a hradením cestovného, ktoré rodina platí za nás.

Rodiny v Taliansku pomáhajú opatrovateľke vybaviť potrebné doklady pre slovenskú poisťovňu.

Oblasť Talianska – Südtirol je nádherná krajina. Mentalita týchto ľudí je priateľská a ústretová. Je to dvojjazyčná oblasť, hovorí sa tu nemecky aj taliansky. Každému kto sa rozhodne pracovať pre agentúru Grant prajem všetko najlepšie a verím, že bude len a len spokojný ☺ ☺ ☺

Předchozí Další